RODO- informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
W zawiązku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 Maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów. Ich akceptacja nie wymaga od Państwa podpisywania tych dokumentów ani podejmowania dodatkowych czynności formalnoprawnych.


1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe JAS-POL Urszula Jasnosz z siedzibą w Tyliczu 33-383, ulica Kopernika 31A, o numerze NIP: 734-250-22-11 i numerze Regon: 120943119 

Firma figuruje we wpisie ewidencji działalności gospodarczej z dnia 2018-10-07 roku wg zaświadczenia wydanego przez Burmistrza Krynicy-Zdroju.


2. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:

 • pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby Firmy
 • mailowo: jas-pol@jas-pol.pl
 • telefonicznie: 18-472-51-50
 • w siedzibie: PPHU JAS-POL Urszula Jasnosz, ul.Kopernika 31A, 33-383 Tylicz

Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym
dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Informujemy, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: jas-pol@jas-pol.pl lub pisemnie na adres Firmy.


3. Państwa dane są przetwarzane w celu:
a. Zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Państwa próśb, które do nas Państwo kierują – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) c. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),
d. Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c
RODO),
e. Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Państwa próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność produkcyjno handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszego przedsiębiorstwa– np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

 • naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z nami przy wspólnych realizacji celów wskazanych w punkcie 3;
 • innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Firmą przy realizacji usług;
 • dostawcom usług zaopatrującym Firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne
 • umożliwiające świadczenie usług przez przedsiębiorstwo oraz zarządzaniem naszą
 • firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających naszą Firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie PPHU JAS-POL dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.


5. Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w celu nawiązania lub w trakcie współpracy, ze stron
internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.


6. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wymienianych w pkt 3 celów:

 • w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie lub porozumieniu – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia,
 • w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub w związku z przysługującymi nam prawami, nie dłużej jednak niż 5 lat od upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,
 • w celach statystycznych i archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,
 • w celach innych niż wyżej wymienione, prawnie uzasadnionych, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Firmę, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

Po upływie ww. okresów Państwa dane zostaną usunięte.


7. W zawiązku z przetwarzaniem przez PPHU JAS-POL Państwa danych osobowych – maja Państwo prawo:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji),
 • Wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody,
 • Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
 • Żądania usunięcia danych,
 • Przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem unijnych i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt w sposób opisany w pkt 2.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych:
- pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Firmy,
- mailowo: jas-pol@jas-pol.pl.


Szybka wycena - skontaktuj się z nami!